top of page

Privacy beleid

Privacyverklaring Samen in kracht, doula Maume

Samen in kracht, gevestigd aan J.J. Allanstraat 151, 1551 RD Westzaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Samen in kracht
tav Maume Koegler
J.J. Allanstraat 151
1551 RD Westzaan

+31627289708
maumekoegler@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samen in kracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam,

 • geslacht,

 • geboortedatum,

 • adresgegevens,

 • telefoonnummer,

 • e-mailadres,

 • bankrekeningnummer,

 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Samen in kracht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras,

 • godsdienst of levensovertuiging,

 • seksuele leven,

 • gezondheid,

 • burgerservicenummer (BSN).


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samen in kracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 • Samen in kracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


 

Geautomatiseerde besluitvorming

Samen in kracht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samen in kracht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samen in kracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bijzondere persoonsgegevens: deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als geboortedoula of als postnatale doula. Hieronder vallen gegevens over:

  • ras,

  • godsdienst of levensovertuiging,

  • seksuele leven,

  • gezondheid,

  • burgerservicenummer (BSN).

 • Persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als geboortedoula of als postnatale doula. Hieronder vallen gegevens over:

  • achternaam,

  • geslacht,

  • geboortedatum,

  • adresgegevens,

  • telefoonnummer,

  • bankrekeningnummer,

  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 • Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering & verjaardagskalender) en het maken van statistieken door Samen in kracht. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens (geanonimiseerd) gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen dan eerst geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over:

  • voornaam,

  • voornaam baby,

  • geslacht baby,

  • geboortedatum baby,

  • e-mailadres,

  • korte samenvatting geboorte.


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Samen in kracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Samen in kracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samen in kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen in kracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maumekoegler@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Samen in kracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Samen in kracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de gegevens op de (opstart)schijf van Samen in kracht beveiligd met Dropbox. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een map die beveiligd is met een wachtwoord.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Samen in kracht via maumekoegler@hotmail.com

bottom of page